!!NOU!! FIȘA MĂSURII ACTUALIZATĂ (ULTIMA FORMĂ) publicat în data de 02.08.2019

Denumirea măsurii:

Sprijinirea tinerilor pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de exploataţii agricole

Codul măsurii: M2/1B

Tipul măsurii

X-INVESTIŢII

X-SERVICII

X-SPRIJIN FORFETAR

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie şi la obiectivele transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri.

a) Justificarea măsurii şi corelarea cu analiza diagnostic şi SWOT

Ponderea mare a generaţiei cu vârste între 18 şi 40 de ani la nivelul teritoriului GAL, 34,75%, justifică necesitatea sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării fermelor mici şi medii de către această generaţie. Pentru menţinerea populaţiei tinere în teritoriu trebuie să se ia măsuri privind creşterea investiţiilor în zona prin atragerea de investiţii creatoare de locuri de muncă, precum şi prin implementarea de proiecte dedicate, pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării de exploataţii agricole mici şi performante. Pe lângă disponibilitatea deosebită de capital uman, teritoriul GAL reprezintă şi oportunităţi privind piaţa în creştere pentru produse alimentare de calitate, produse în ferme mici şi medii.

Infiinţarea şi dezvoltarea de activităţi agricole de către tineri reprezintă şi o oportunitate de ameliorare a situaţiei generale socio-economice a spaţiului rural.

Necesitatea implementării măsurii rezultă din analiza diagnostic, pt. I.3, I.4 şi respectiv analiza SWOT, pt. III.2, III.3.

b) Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013 art. 4, la care contribuie M2/1B

Favorizarea competitivității agriculturii

c) Obiectivele specifice ale măsurii

Infiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole de către tineri;

Crearea unor locuri de muncă pentru tineri (şomeri, tineri absolvenţi, etc.)

Creşterea veniturilor exploataţiilor sprijinite.

d) Prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg (UE) nr. 1305/2013

 1. Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţiii tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionării durabile a pădurilor.

b) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor.

e) Măsura corespunde obiectivelor din Reg (UE) nr.1305/2013;

Art. 17. Investiţii în active fizice;

Art. 19. Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor.

f) Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 2 (prevăzut la art.5, Reg (UE) nr. 1305/2013).

g) Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr.1305/2013

Măsura contribuie la obiectivul transversal protecţia mediului.

h) Complementaritatea cu măsurile din SDL

Măsura M2/1B este complementară cu măsura M3/1C – Sprijin pentru dobândirea de competenţe antreprenoriale de către fermieri;

i) Sinergia cu alte măsuri din SDL Impreună cu următoarele 3 măsuri :

M1/1A Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici,

M3/1C Sprijin pentru dobândirea de competenţe antreprenoriale de către fermieri,

M4/1D Sprijin pentru înfiinţarea şi promovarea formelor asociative.

măsura M2/1B corespunde aceleiaşi priorităţi P1 (tabel IV.1): Dezvoltarea sectorului agricol prin sprijinirea exploataţiilor agricole, creşterea nivelului de competenţă şi stimularea asocierii fermierilor.

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a măsurii M2/1B constă în:

 • sprijinirea tinerilor fermieri pentru înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici, până la 50.000 SO.
 • introducerea unor tehnologii noi prin achiziţia de utilaje noi şi echipamente moderne cu impact pozitiv asupra factorilor de mediu ca urmare a reducerii consumului de carburanţi;
 • evitarea poluării mediului ca urmare a achiziţiei unor echipamente moderne;
 • crearea de locuri de muncă noi.

Relevanţa măsurii:

In cadrul SDL, măsura M2/1B reprezintă o soluţie pentru valorificarea potenţialului uman şi natural, având în vedere structura demografică a teritoriului, cu o pondere semnificativă a populaţiei tinere active, cu vârste între 18 şi 40 de ani.

Necesitatea sprijinului conform măsurii M2/1B rezultă din analiza diagnostic, pt. I.3, I.4, respectiv din analiza SWOT, pt.III.2, III.3.

 1. Trimiteri la alte acte legislative
 • Regulamentul UE 1303/2013
 • Regulamentul UE 1305/2013
 • Directiva CE nr. 2000/78/CE
 • Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • OG28/2008 privind Registrul agricol
 • OUG 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene

Se adaugă legislaţia naţională referitoare la toate domeniile conexe activităţii:

 • Legislaţia naţională în domeniul protecţiei mediului;
 • Legislaţia naţională în domeniul siguranţei alimentului;
 • Legislaţia naţională în domeniul sanătăţii;
 • Legislaţia naţională în domeniul securităţii la incendiu.
 1. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

Beneficiari direcţi :

Fermierii definiţi conform Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice autorizate conform OUG 44/2008 cu modificările și completările ulterioare sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul GAL), şi care desfășoară o activitate agricolă.

 • Persoane fizice autorizate, cu vârsta sub 40 de ani împliniți la data depunerii Cererii de finanţare;
 • Intreprinderi individuale/întreprinderi familiale la care titularul este persoană tânără cu vârsta sub 40 de ani împliniți la data depunerii Cererii de finanţare;
 • Societăţi comerciale încadrate la categoria microîntreprinderi conform Legii 346/2004, cu asociat unic, asociat majoritar sau administrator, persoana tânără cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de finanţare.
 • Societăți cooperative cu asociați majoritar persoane tinere cu vârsta sub 40 de ani împliniți la data depunerii Cererii de finanțare.
 • Cooperative agricole cu asociați majoritar persoane tinere cu vârsta sub 40 de ani împliniți la data depunerii Cererii de finanțare.

Toti beneficiarii vor avea domiciliul sediul sau punct de lucru în teritoriul GAL.

Beneficiari indirecţi :

Comunităţile locale din teritoriul GAL.

Consumatorii din teritoriul GAL şi zonele adiacente.

 1. Tip sprijin :
 • rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 • plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) și art.63 ale Reg. (UE) nr.1305/2013.
 1. Tipuri de acţiuni eligibile

Acţiuni eligibile

 • investiţii pentru înfiinţarea, extinderea, modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici, administrate de tineri cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de finanţare; capacitatea administrativă se demonstrează prin poziţia de titular, asociat unic, asociat majoritar, administrator;
 • investiţii în procesarea produselor agricole din ferma proprie;
 • investiţii pentru înfiinţarea, modernizarea sistemului de irigaţii din cadrul fermei, precum şi crearea unui sistem de stocare a apei de udare necesare funcţionarii exploataţiei;
 • investiţii în producerea/utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • investiţii necorporale: achiziţie sau creare de software, licenţe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art.45 (2) (d) din Reg. 1305/2013.
 • cheltuieli cu consultanţa, proiectare şi inginerie aferente proiectului.

Toţi beneficiarii trebuie să demonstreze că au sediul sau un punct de lucru în teritoriul GAL.

Activitatea economică finanţată/sprijinită se va desfăşura în teritoriul GAL.

Acţiuni neeligibile

 • achiziţii bunuri şi echipamente “second hand”;
 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului (deciziei) de finanţare a proiectului cu excepţia : costurilor generale definite la art.45, alin 2 litera c) a R (UE) nr.1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare;
 • cheltuieli care pot fi dublu finanţate în cadrul proiectului eligibil;
 • achiziţie mijloace de transport pentru uz personal sau pentru transport persoane;
 • construcția și modernizarea locuinței;
 • cheltuieli financiare de orice tip, legate de confinanţarea prin credit bancar;
 • contribuţie în natură;
 • costuri de orice tip, legate de contracte de leasing;
 • cheltuieli cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole; birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.;
 • cheltuieli cu întreținerea culturilor agricole;
 • cheltuieli neeligibile conform art. 69 alin (3) din R (UE) nr.1305/2013: dobânzi debitoare, cu excepţia granturilor acordate ca subvenţii pentru dobânda sau comisioane de garantare; achiziţionarea de terenuri; taxa pe valoare adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice instrumentelor financiare.
 1. Condiţii de eligibilitate

Beneficiari eligibili

Fermierii definiţi conform Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice autorizate conform OUG 44/2008 cu modificările și completările ulterioare sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul GAL), şi care desfășoară o activitate agricolă.

 • persoana fizică autorizată cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii Cererii de finanţare;
 • întreprindere individuală sau întreprinderi familiale, titularul având vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de finanţare;
 • societăţi comerciale încadrate în categoria microîntreprindere conform Legii 346/2004, având asociat unic, asociat majoritar, sau administrator, tânăr cu vârsta sub 40 de ani împliniți la data depunerii Cererii de finanţare.
 • Societăți cooperative cu asociați majoritar persoane tinere cu vârsta sub 40 de ani împliniți la data depunerii Cererii de finanțare;
 • Cooperative agricole cu asociați majoritar persoane tinere cu vârsta sub 40 de ani împliniți la data depunerii Cererii de finanțare.

Beneficiari neeligibili

 • solicitanţii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de întârziere;
 • solicitanţii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate, încetate din proprie iniţiativă pentru un an de la data rezilierii, precum şi solicitanţii care au avut contracte de finanţare încetate ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, timp de doi ani de la data rezilierii;
 • beneficiarii Programului SAPARD şi FEADR care sunt în situaţii litigioase cu AFIR, până la pronunţarea definitivă a instanţei de judecată;
 • solicitanţii care nu respectă declaraţia privind dovada cofinanţării proiectului ca şi cei care nu depun proiectul tehnic ca şi documentele prevăzute în Lista documentelor necesare conform cerinţelor FEADR.
 • solicitantii aflaţi în insolvenţă sau în incapacitate de plată.
 • solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie la depunerea cererii de finanţare că vor depune dovada cofinanţării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic şi nu prezintă documentele la data prevăzută în notificare, nu vor mai putea accesa programul timp de 1 an de la notificare;

Alte precizări

Solicitantul se angajează că va asigura mentenanţa investiţiei pe perioada de cel puţin 3 ani de la data încasării ultimei plăţi;

Pentru investiţii care cuprind construcţii-montaj, solicitantul va respecta Planul Urbanistic aprobat de autorităţile în drept.

Pentru investiţii în proiecte de construcţii-montaj beneficiarul trebuie să facă dovada dreptului de folosinţă a terenului.

In cadrul unei sesiuni, aplicantul va depune un singur proiect în cadrul unei măsuri.

 1. Criterii de selecţie
Nr. Principii de selecţie Punctaj
crt.
1. Principiul dimensiunii exploatației
Punctajul se va acorda în ordine descrescătoare începând
de la dimensiunea cea mai mică
2. Principiul sectorului prioritar
3. Principiul soiurilor şi al raselor autohtone
Se acordă punctaj proporţional cu ponderea materiaulului
genetic de origine autohtonă, utilizat în activitate.
4. Principiul economiei de apă la nivelul fermei
Se  acordă  punctaj  suplimentar  pentru  fermierii  care
utilizează tehnici de irigaţie prin picurare
5. Principiul creşterii competenţei profesionale
Se acordă punctaj beneficiarilor care se obligă să urmeze
un curs de antreprenoriat fermelor agricole.
6. Principiul potențialului agricol al zonei
Se acordă punctaj proiectelor care propun exploatații agricole/zootehnice în zone cu potențial ridicat
 
7. Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de dimensiuni mici și/sau medii, în cadrul cooperativelor sau altor forme asociative constituite în baza legislației naționale în vigoare.

 

 1. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Intensitatea sprijinului stabilit prin Măsura M2/1B este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Valoarea maximă a ajutorului financiar poate fi de maximum 70.000 Euro. Sumele aplicabile vor fi stabilite prin Ghidul Solicitantului pentru fiecare apel în parte.

10. Indicatori de monitorizare
Număr de exploataţii agricole sprijinite 8
Număr de locuri de muncă create 8
11. Total fonduri alocate 280.234 Euro

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

  Numele (obligatoriu)

  Adresa de email (obligatoriu)

  Subiectul

  Mesaj

  Contact

  Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

  Start typing and press Enter to search